Algemene verkoopsvoorwaarden: niet gericht op verkoop op afstand aan consumenten

1. Identiteit van de verkoper

Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke contractuele relatie tussen de verkoper zijnde Brachot-Hermant NV en haar Family members en dochterondernemingen (Brachot LTD, Brachot SAS, Brachot SRL, Brachot Polska Sp z o o, Brachot Tiles & Landscaping NV, Cameleon Granite (Pty) Ltd, Granitarn SAS, Kilkenny Limestone Quarries LTD, Larvik Granite AS, Société Armoricaine de Granit (SAG) SAS, Sociedade de Granitos de Satão (S.G.S.) Lda, verder aangeduid met “Brachot” of “onze, ons”, edm), en de koper.

De volledige identiteit van de verkopers wordt opgenomen onder “Identificatie verkopers” binnen deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid

Het feit een bestelling te plaatsen brengt van rechtswege de aanvaarding mee van de hierna gestelde verkoopsvoorwaarden die steeds voorrang hebben op de voorwaarden van de klant. Afwijkingen op onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig mits uitdrukkelijk schriftelijk opgesteld en ondertekend door Brachot. Brachot behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder de klant persoonlijk op de hoogte te hebben gebracht. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Offertes en monsters

3.1. Onze offertes worden slechts bindend na schriftelijke en ondertekende bevestiging. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging. Materiële vergissingen, reken- of drukfouten, binden ons niet en mogen gecorrigeerd worden. Onze tarieflijsten hebben slechts een indicatieve, niet verbindende waarde.

3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn onze offertes gedurende dertig dagen geldig. De klant dient, behoudens andere overeenkomst, de goederen binnen de dertig dagen na de beschikbaarheid af te halen. De door ons opgegeven leveringstermijnen worden steeds vrijblijvend verstrekt. Eventuele vertraging van de beschikbaarheid kan nooit aanleiding geven tot annulering, verbreking of ontbinding van de overeenkomst, noch voor het aanrekenen van een schadevergoeding en/of om de betaling door de klant te weigeren. Na het verstrijken van de termijn is Brachot niet meer verplicht de voorgestelde prijzen te handhaven. Prijswijzigingen ten gevolge van overheidsingrijpen kunnen steeds doorgerekend worden.

3.3. Alle natuurstenen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kan geëist worden. In sommige types natuursteen kunnen aders die door de niet-vaklui voor opgevulde breuklijnen worden aanzien, voorkomen. Dit is een natuurlijk verschijnsel waarbij de steen één vaste massa vormt met de ader en is niet meer of minder breekbaar dan dezelfde steen zonder aders. Sommige marmers vertonen van nature poriën en open holtes die worden opgevuld met hars of een gelijkaardig product of is het gebruikelijk om tijdens de productie losse stukken aan elkaar te kleven en aan de achterzijde een hechtingsmiddel te voorzien, dit alles zonder aanleiding te geven tot een waardevermindering. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd.  Zij kunnen niet ingeroepen worden als basis voor enige klacht. Hiervoor refereren we aan de Europese Normen (EN-normen) voor natuursteen. Ingeval van nabestelling door de klant wordt geen garantie gegeven op precieze overeenkomst met de eerder geleverde materialen.

4. Levering, prijzen en BTW

4.1. Alle verzendingen geschieden voor rekening en risico van de besteller of de geadresseerde, zelfs indien franco wordt geleverd. Deelleveringen zijn mogelijk. 
Bijkomende materie ten gevolge van de reële afmetingen van het bestelde materiaal, moet ook betaald worden.

4.2. Behoudens andersluidend beding zijn onze prijzen af werkplaats exclusief kosten, verzekering, taksen, lasten en dergelijke. De koopwaar wordt geacht aldaar te zijn  goedgekeurd zowel voor wat de hoeveelheid en de kwaliteit, als voor wat de afmetingen betreft. 

4.3. De BTW valt ten laste van de koper. Bij toepassing van verlegging of vrijstelling, zal de koper, op aanvraag, de nodige verantwoordingsstukken aan Brachot overmaken. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat onjuiste of onvolledige verantwoordingsstukken aanleiding kunnen geven tot verrekening, waarbij de klant Brachot zal vergoeden en vrijwaren voor alle vorderingen ten gevolge van of voortkomende uit deze onjuiste of onvolledige stukken.

5. Retour

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd op grond van een schriftelijke toestemming van Brachot, vooropgesteld dat de goederen in originele verpakking en onbeschadigd zijn en onder de voorwaarden gespecifieerd in de toestemming.

6. Klachten

6.1. Op straffe van verval, moeten alle klachten of opmerkingen met aanduiding van de volledige identificatiegegevens zoals vermeld op de factuur, ons binnen de week na factuurdatum, schriftelijk bekend gemaakt worden; voor transportschade is dit binnen de 48 uur na de levering. Bij gebrek aan tijdig protest wordt de klant geacht de goederen alsook de factuur definitief te hebben aanvaard. Bewerken of verwerken van de geleverde goederen impliceert de acceptatie ervan.

6.2. Bij verkoop van blokken kunnen enkel klachten over zichtbare breuken en aders worden aanvaard. Vlekken, schaduwen, variaties in korrel of structuur komen niet in aanmerking.  Op blokken 2de keuze worden geen klachten aanvaard. Blokken kunnen niet gedeeltelijk worden aanvaard.  Elke klacht met betrekking op een verzaagde blok moet binnen de negentig dagen na ontvangst van de blok aan Brachot worden overgemaakt, waarbij het aan de klant is om het bewijs te leveren dat de platen geproduceerd zijn uit de blok geleverd door Brachot. Elke klacht na zes maanden na facturatie door Brachot zal als laattijdig worden afgewezen. Een eventuele vergoeding zal zich beperken tot de aangerekende materie zonder de aanvoerkosten.

6.3. De koper kan nooit enig recht op schadevergoeding laten gelden. Brachot kan enkel gehouden zijn de geleverde goederen te vervangen, zolang deze goederen niet geplaatst, bewerkt of verwerkt zijn en bijgevolg aanvaard zijn en wanneer daartoe een gegronde reden bestaat. 

7. Facturatie en betaling

7.1. Alle facturen zijn voor het volle bedrag betaalbaar op de zetel van Brachot en op vermelde bankrekeningen, binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1.5% per maand, met een minimum van 25 EUR verschuldigd. Bovendien wordt het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15 %, met een minimum 125 EUR.

7.2. Wanneer een factuur niet op haar vervaldag betaald wordt, worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of deze hun vervaldag hebben bereikt of niet. Bovendien behoudt Brachot zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur of enige andere inbreuk van de klant op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de klant te schorsen of deze met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en dit onverminderd enig ander recht dat Brachot kan doen gelden.

7.3. Brachot behoudt zich ten allen tijde het recht voor om als zekerheid voor de betaling van de facturen, een vooruitbetaling te verlangen, waarbij de nakoming van eventuele leveringsverplichtingen kan opgeschort worden totdat hieraan is tegemoet gekomen.

7.4. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege kunnen bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover Brachot op geen enkele wijze gecompenseerd worden met bedragen die de klant verschuldigd is aan Brachot.

8. Clausule van eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Brachot tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, de forfaitaire schadevergoeding(en) en/of intresten, evenals de in artikel 7 genoemde kosten, daaronder begrepen. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven Brachot verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle nog bij de klant aanwezige goederen van Brachot, ook de reeds betaalde. Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De koper en/of de uiteindelijke klant-particulier, ook degene die de materialen in de bedrijfshallen van Brachot zelf komt bekijken of uitzoeken, is volledig verantwoordelijk voor het gekozen type product. Eventuele inlichtingen door Brachot of zijn aangestelden gegeven, kunnen geen grotere draagwijdte hebben dan een zuivere inlichting en verbinden Brachot niet. Brachot is evenmin aansprakelijk voor de keuze door de koper en/of klant-particulier van een niet-aangepast materiaal en/of een niet-aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal.

De klant-koper beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking ervan hij wenst zonder dat Brachot daar ook maar op de een of andere manier kan voor verantwoordelijk worden gesteld.

9.2. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Brachot slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke of zware fout, of door bedrog. Voor andere fouten kan Brachot niet aansprakelijk worden gesteld.

9.3. Brachot is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade, zoals, doch niet beperkt tot, gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade, verlies aan cliënteel en/of enige andere gevolgschade.

9.4. Brachot is niet aansprakelijk voor schade aan derden, zoals, doch niet beperkt tot, de contractuele aansprakelijkheid of vertragingsschade opeisbaar door een derde partij bij de klant. Derhalve dient Brachot de klant geenszins te vrijwaren.

9.5. Voor zover Brachot aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat werd gefactureerd aan de klant.

10. Privacy

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan het Privacy beleid van Brachot. Dit Privacy beleid maakt integraal deel uit van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Plannen, studies, tekeningen, foto’s, modellen en stalen blijven steeds onze eigendom, mogen niet worden gekopieerd of aan derden meegedeeld en moeten op eerste verzoek worden teruggegeven. Het overhandigen van deze stukken betreft aldus geen overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders overeengekomen.

12. Overmacht

Bij overmacht, te weten elke omstandigheid buiten de wil van Brachot om en die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert (zoals, doch niet beperkt tot, staking, oorlog, epidemie, brand, overstroming, vertraging in het zeetransport en dergelijke meer), wordt de leveringsverplichting opgeschort, dan wel de overeenkomst definitief ontbonden.

13. Geschillen

13.1. Indien één van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet aanvaarde mate.

13.2. Enkel het recht van het land van de verkoper is van toepassing.

13.3. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten op de zetel van de verkoper. Voor buitenlandse klanten geldt het hoger vermeld bevoegdheidsbeding als prorogatieclausule. 

Identificatie verkopers

Brachot-Hermant NV

E3 laan 86

9800 Deinze (België)

BTW : 0402.531.786

E-mail : info@brachot.com

Brachot LTD

Unit 1 Brook Park Saltbrook Trading Estate, Saltbrook Road

Halesowen, West Midlands, B63 2QU (Verenigd-Koninkrijk)

Ondernemingsnummer : 03995883

E-mail : info.halesowen@brachot.com

Brachot SAS

25 Chemin de la Queue de l’étang

88200 Saint-Etienne-Les-Remiremont (Frankrijk)

Ondernemingsnummer : FR 41.310.785.811

E-mail : info.grandest@brachot.com

Brachot SRL

Via Paganella, 79

37020 Dolcè (Italië)

Ondernemingsnummer : IT 04721470237

E-mail : info.italy@brachot.com

Brachot Polska Sp z o o

Swarzędz-Jasin Poznańska 49

62-020 Swarzędz-Jasin (Polen)

Ondernemingsnummer : 782-00-73-378

E-mail : info.swarzedz@brachot.com

Brachot Tiles & Landscaping NV

Venetiëlaan 22

8530 Harelbeke (België)

BTW : 0428.833.535

E-mail : info.harelbeke@brachot.com

Cameleon Granite (Pty) Ltd

18A Pendoring street

NW 0250 Brits (Zuid-Afrika)

Ondernemingsnummer : ZA100262898

E-mail : info.cameleon@brachot.com

Granitarn SAS

260 Route Du Lac Du Merle

81100 Burlats (Frankrijk)

Ondernemingsnummer : 313053365

E-mail : info.granitarn@brachot.com

Kilkenny Limestone Quarries LTD

Kellymount, Paulstown

Co Kilkenny (Ierland)

Ondernemingsnummer : 540411

E-mail : info.kilkennylimestone@brachot.com

Larvik Granite AS

Storgata 128

3262 Larvik (Noorwegen)

Ondernemingsnummer : 930 307 378

E-mail : info.larvikgranite@brachot.com

Société Armoricaine de Granit (SAG) SAS

Rue des Carrières La Clarté

22700 Perroc-Guirec (Frankrijk)

Ondernemingsnummer : 316431683

E-mail : info.granitarn@brachot.com

Sociedade de Granitos de Satão (S.G.S.) Lda

Qta. do Valamoso - Sezures - Esmolfe - AP. 41

3550-075 Penalva de Castelo (Portugal)

Ondernemingsnummer : PT502921978

E-mail : info@sgs-granitos.com

Bijzondere verkoopsvoorwaarden Brachot Tiles & Landscaping NV

1. In aanvulling van art. 3.2 van voormelde algemene verkoopsvoorwaarden geldt dat indien uitzonderlijk in de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk een strikt uiterste leveringstermijn of -datum wordt overeengekomen, dan wordt de schadevergoeding wegens eventuele vertraging forfaitair bepaald op 1% van de contractprijs per volle week vertraging na vruchteloze aangetekende ingebrekestelling, met een maximum van 5% van de contractprijs.

2. In aanvulling van art. 4.1 van voormelde algemene verkoopsvoorwaarden geldt dat wanneer levering op de werf wordt overeengekomen, dan de klant ervoor moet instaan dat de toegangswegen berijdbaar zijn, en op zijn kosten instaan voor het lossen. Standgeld wegens onbereikbaarheid van de werf of vertraging bij het lossen is ten laste van de klant. Wanneer de klant weigert de levering af te nemen en ons het leveren onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht te zijn nadele te zijn ontbonden en is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de uitgaven, de arbeid en alles wat de verkoper bij die aanneming had kunnen winnen, forfaitair wordt vastgesteld op 35% van de prijs of 75% in geval van maatwerk, BTW exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen.

3. In aanvulling van art. 5 van voormelde algemene verkoopsvoorwaarden is de klant bij annulering van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum is vastgesteld op 35% van de koopprijs of 75% in geval van maatwerk, BTW exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen.

4. In aanvulling van art. 6 van voormelde algemene verkoopsvoorwaarden, dient opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op de vrijwaring voor verborgen gebreken, uiteraard aan de wettelijke vereisten daartoe voldaan te zijn. Terzake wordt conventioneel bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in art. 1648 (Oud) B.W. zes maanden beloopt vanaf de datum van levering, en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, of doorverkoop van het geleverde. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.

5. In aanvulling van art. 7.2 van voormelde algemene verkoopsvoorwaarden zal bij geheel of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst, overgegaan worden tot terughalen van de koopwaar waar zij zich bevindt, en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 35% van de prijs of 75% in geval van maatwerk, BTW exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen.