Privacy & Cookie policy

Privacy beleid

Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, zorgen wij ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke vereisten zoals voorzien binnen de Algemene verordening gegevensbescherming (ook wel GDPR-verordening genoemd).

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Brachot NV (hierna: “Brachot” of “wij, ons”)

E3 laan 86

9800 Deinze (België)

BTW : 0402.531.786

E-mail : WeProtectYourPrivacy@brachot.com

De Verwerkingsverantwoordelijke kan de Persoonsgegevens verzameld via de website geheel of gedeeltelijk doorgeven aan haar Family members en dochterondernemingen over de hele wereld, gevestigd buiten de Unie, in derde landen, conform de bepalingen zoals verder opgenomen onder “Verstrekking aan derden”.

De contactpersoon voor het Register van verwerkingsactiviteiten en de verwerking van persoonsgegevens kan bereikt worden per e-mail via WeProtectYourPrivacy@brachot.com, naar gelang het geval t.a.v. :

 • België : Gino STEENWERCKERS;

 • Frankrijk : Brigitte PREVOST;

 • Ierland : Phillip MAHER;

 • Zuid-Afrika : Lucas VAN OVERBERGHE;

 • Verenigd-Koninkrijk : Lucas VAN OVERBERGHE;

 • Noorwegen : Stephan Christian KLEIVE;

 • Polen : Sebastien KUC;

 • Liechtenstein : Sabrina SCHWEIGLER;

 • Portugal : Lucas VAN OVERBERGHE;

 • Italië : Davide MUZZOLON.

Soorten verzamelde gegevens

Onder het soort gegevens dat Brachot zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: IP-adres, contactgegevens (voornaam; achternaam; telefoonnummer; e-mailadres; BTW-nummer; naam bedrijf; land); aantal bezoeken van de website (cookie; gebruiksgegevens; geografische locatie) (hierna genoemd: “Persoonsgegevens”).

De volledige informatie over elk soort van verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit Privacy beleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de gegevensverzameling wordt weergegeven.

Wijze van verkrijgen Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van de website. Als gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld met Brachot. Brachot zal deze derde partij informeren conform art. 14 van de GDPR-verordening, en aan deze derde partij vragen om te bevestigen dat zijn informatie rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om zijn verkregen data te gebruiken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Brachot zal de verkregen Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de volgende doeleinden :

 • Het verzorgen en verbeteren van onze website;

 • Aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (met klanten en leveranciers);

 • Administratie personeel, tussenpersonen en sollicitanten/stagiairs;

 • Het informeren over onze activiteiten, evenementen, producten, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven gerelateerd aan onze firma, dan wel gepersonaliseerde reclame, met als rechtsgrond de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Indien wij gegevens dienen te gebruiken/verwerken voor andere doeleinden dan deze hierboven vermeld staan, zullen wij u contacteren alvorens deze te gebruiken, zodat u in de mogelijkheid bent om het gebruik ervan te weigeren.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van :

 • art. 6.1 a) GDPR-verordening : uw toestemming met één of meer verwerkingsdoeleinden

 • art. 6.1 b) GDPR-verordening : in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om noodzakelijke stappen te zetten om tot een overeenkomst te komen

 • art. 6.1 c) GDPR-verordening : wanneer de wet ons daartoe verplicht

 • art. 6.1 f) GDPR-verordening : voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen uw rechten en belangen.

Indien de verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt o.b.v. art. 6.1 a) GDPR-verordening, heeft de gebruiker steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen; wij hiertoe verplicht worden in het kader van een regelgeving of juridische procedure; of wanneer wij hiertoe verzocht worden door wetgevende of gerechtelijke instanties. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In het uitzonderlijke geval dat Brachot Persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar het mee samenwerkt, dan wordt hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming gevraagd ("opt-in"). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, door verzending van een e-mail aan WeProtectYourPrivacy@brachot.com t.a.v. voormelde contactpersonen.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de verschillende vennootschappen die deel uitmaken van de Groep Brachot (binnen de Unie), niet beschouwd worden als derden en dat uw Persoonsgegevens wel met hen gedeeld kunnen worden.

Brachot garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze (eventuele) derde(n), die gelijkaardig zijn aan dit Privacy beleid (Verwerkersovereenkomst).

Opslagperiode

Uw Persoonsgegevens zullen niet langer worden verwerkt en bewaard dan :

 • zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, zoals vermeld in dit Privacy beleid;

 • zolang dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.

Garantie inzake een rechtmatige en veilige verwerking van Persoonsgegevens

Uw gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

Brachot heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

De gebruiker heeft steeds het recht om :

 • Toegang, inzage en informatie te krijgen in de Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

 • Onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde Persoonsgegevens te doen verbeteren.

 • In bepaalde omstandigheden te verzoeken om de Persoonsgegevens te wissen.

 • In bepaalde omstandigheden de verwerking van de Persoonsgegevens te beperken.

 • Verzet aan te kenen tegen de verwerking van Persoonsgegevens of uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van Persoonsgegevens, met inbegrip van profilering in te trekken. Dit recht van verzet geldt enkel als er hiervoor voldoende gerechtvaardigde en zwaarwichtige redenen zijn. Geen verzet is mogelijk tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen/wettelijke verplichtingen.

 • De aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, of bij verdere vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met Brachot per e-mail via WeProtectYourPrivacy@brachot.com t.a.v. voormelde contactpersonen.

Om elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden, verzoeken wij u om bij uw aanvraag eveneens een bewijs van uw identiteit toe te voegen, bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat.

Invullen van formulieren via de website

Als u een contact of -aanmeldingsformulier hetzij op de website invult, hetzij ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Heatmaps en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van de computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van de gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische doeleinden.

Heatmap-diensten worden gebruikt om de delen van een pagina aan te geven waar gebruikers hun muis het meest naartoe bewegen of waarop ze klikken. Dit geeft aan waar de belangstelling ligt. Met deze diensten kan het websiteverkeer worden bekeken en geanalyseerd en kan het gedrag van de gebruiker worden gevolgd. Bepaalde diensten kunnen sessies opnemen en deze later beschikbaar stellen om visueel te worden afgespeeld.

Sociale media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een Cookie.

Gelieve de privacyverklaring van deze sociale media na te gaan (dewelke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw Persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Klachten

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Cookies

Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar onze Cookie policy.

Wijzigingen van dit Privacy beleid

Wij behoudens ons het recht voor om onze privacy policy op regelmatige basis aan te passen. Daarom adviseren wij u om deze policy periodiek opnieuw te bekijken.

Datum laatste wijziging: [18.09.2022]


Cookie policy

Op de website van BRACHOT maken we gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden en wij uw bezoek aan onze websites zo aangenaam mogelijk wensen te maken, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij deze cookies gebruiken. Als uw browserinstellingen onze cookies automatisch accepteren en u gebruik maakt van onze site, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze cookie policy.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten informatie bv. uw taalvoorkeur, zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan de website en/of webshop. Cookies vallen onder persoonsgegevens, waardoor de verwerking ervan beheerst wordt door ons Privacy beleid. De verwerking van functionele of noodzakelijke cookies is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, m.n. de goede werking en beveiliging van onze website. De overige cookies zullen niet geplaatst worden tenzij u als betrokkene hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

Welke soorten van cookies worden er geplaatst via onze site?

Functionele of noodzakelijke cookies:

Deze cookies zorgen ervoor dat de website behoorlijk functioneert. We hanteren functionele cookies om onze website in staat te stellen om de door u gemaakte keuzes te onthouden en om zo verbeterde en meer persoonlijke functies aan te bieden. Deze cookies kunnen uw onlineactiviteiten op andere websites niet volgen en verzamelen geen informatie die later kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Evenmin onthouden deze cookies welke websites u hebt bezocht, met uitzondering van uw bezoek aan onze website.

NaamDoelBewaringsduur
next_LocaleDeze cookie wordt gebruikt om producten, materialen en referenties met elkaar te vergelijken. Zonder deze cookie zal dit niet mogelijk zijn.Sessie
country, state, continentDeze cookie herinnert het land, de provincie en het continent van de gebruiker.Sessie
__Host-next-auth.csrf-tokenDeze cookie wordt gebruikt voor toegang tot de website.Sessie
__Secure-next-auth.callback-urlDeze cookie bepaalt wat met de website dient te gebeuren eens een actie binnen de website is voltooid.Sessie
ARRAffinitySameSiteDeze cookie wordt gebruikt teneinde de website op het Windows Azure Cloud Platform te kunnen laten functioneren.Sessie
ARRAffinityDeze cookie betreft een built-in optie van de Azure App Service teneinde data management te faciliteren.Sessie
OptanonAlertBoxClosedDeze cookie wordt gebruikt om te bepalen of een bezoeker de banner te zien dient te krijgen.364 dagen
OptanonConsentDeze cookie geeft de status weer van toestemming van de bezoeker.364 dagen

• Analytische cookies:

Via analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden (Google Analytics) informatie over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door het gebruik van de website te meten en in kaart te brengen, kunnen wij deze verbeteren en aldus het gebruiksgemak ervan optimaliseren. Volgende gegevens worden bv. opgeslagen: browserkenmerken, wanneer en hoelang u de website gebruikt, welke pagina's worden bezocht, of de functionaliteiten worden gebruikt, IP-adres, ...

NaamDoelBewaringsduur
_gaMet deze cookie kijken we hoe u onze website gebruikt. Google Universal Analytics geeft vervolgens meer inzicht in deze data aan de hand van een analyse rapport.729 dagen
_gidMet deze cookie kijken we hoe u onze website gebruikt. Google Universal Analytics geeft vervolgens meer inzicht in deze data aan de hand van een analyse rapport.Sessie
_gat_UA-nnnnnnn-nnDeze cookie betreft een patroon type cookie van Google Analytics. Alternatief van de _gat cookie die wordt toegepast teneinde de hoeveelheid data te beperken die Google verzameld op websites van grote omvang.Sessie

• Social media cookies van derden:

Deze cookies worden door de sociale media websites zelf geplaatst; deze cookies zorgen ervoor dat functies van die websites mogelijk zijn, bv. Een youtubefilmpje, google maps, iets liken of delen via facebook of andere kanalen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de Privacy verklaringen op de websites van deze sociale mediakanalen.


• Marketing of tracking cookies: Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo uw online gedrag op onze website in kaart te brengen.

NaamDoelBewaringsduur
li_gcDeze cookie betreft een cookie van het sociale netwerk LinkedIn indien de website de mogelijkheid biedt om content te sharen. Deze cookie wordt geplaatst ongeacht of de bezoeker over een LinkedIn-profiel beschikt, dan wel de algemene voorwaarden van LinkedIn heeft aanvaard.179 dagen
bscookieDeze cookie betreft een cookie van het sociale netwerk LinkedIn indien de website de mogelijkheid biedt om content te sharen. Deze cookie wordt geplaatst ongeacht of de bezoeker over een LinkedIn-profiel beschikt, dan wel de algemene voorwaarden van LinkedIn heeft aanvaard.364 dagen
langDeze cookie betreft een cookie van het sociale netwerk LinkedIn indien de website de mogelijkheid biedt om content te sharen. Deze cookie wordt geplaatst ongeacht of de bezoeker over een LinkedIn-profiel beschikt, dan wel de algemene voorwaarden van LinkedIn heeft aanvaard.sessie

Hoe kan u cookies verwijderen, blokkeren of uw instellingen aanpassen?

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast teneinde alle cookies te weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. Wanneer u cookies wil blokkeren, bestaande cookies wil verwijderen of uw cookie-instellingen wil wijzigen, dan moet u dit doen via uw browserinstellingen. Deze instellingen vindt u in de "opties" of "voorkeuren" menu van uw internetbrowser. Mocht u geen enkele cookie willen installeren, dan kan u dit aangeven in uw browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan teruggevonden worden via https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies.

Wij willen u er wel op wijzen dat het verwijderen of blokkeren van cookies met zich mee zal brengen dat zekere delen van onze website of bepaalde grafische elementen niet langer toegankelijk zijn voor u of er niet even aantrekkelijk uitzien. Bovendien kan de toegang tot het gebruik van specifieke applicaties geweigerd worden.

Tot wie kan u zich richten?

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met ons per e-mail aan: WeProtectYourPrivacy@brachot.com t.a.v. de contactpersonen uit het Privacy beleid.

Wijzigbaarheid 

BRACHOT behoudt zich het recht voor om deze cookie policy op elk ogenblik te wijzigen zonder de bezoeker persoonlijk op de hoogte te hebben gebracht.


Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op [30.09.2022].