Inicjatywa TruStone

Kamień naturalny

TruStone jest wspólną inicjatywą, w ramach której flamandzka i holenderska branża kamieni naturalnych, flamandzkie i holenderskie władze, organizacje pozarządowe oraz związki zawodowe współpracują na rzecz odpowiedzialnej produkcji i nabywania kamienia naturalnego. Członkowie tego porozumienia zobowiązują się do stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych w odniesieniu do ludzi i przyrody.

Nasze zobowiązania

W ramach inicjatywy wspólnie pracujemy nad spełnieniem wszystkich najważniejszych międzynarodowych standardów odpowiedzialnego zaopatrzenia. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych stanowią punkt wyjścia dla inicjatywy TruStone. Wytyczne te są zgodne z Wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi biznesu i praw człowieka i uwzględniają odpowiednie elementy podstawowych standardów pracy MOP. Standardy te obejmują zarówno wytyczne społeczne, jak i środowiskowe.

Dlaczego TruStone?

W Azji, Afryce i Ameryce Południowej kamienie naturalne wydobywa się w warunkach naruszających prawa człowieka i przepisy prawa pracy. Często dochodzi również do szkód w środowisku naturalnym. Brachot podejmuje inicjatywę na rzecz rozwiązania tego problemu wraz z innymi podmiotami z sektora kamieni naturalnych we Flandrii i Holandii. TruStone aktywnie mapuje ryzyka w tym sektorze i współpracuje w celu rozwiązania różnych problemów. Problemy te obejmują pracę dzieci, pracę przymusową, brak wolności związków zawodowych oraz kwestie BHP w łańcuchu dostaw.

Czym jest TruStone?

Członkostwo w inicjatywie TruStone oznacza więcej niż tylko certyfikację. Na przykład certyfikaty są wydawane wyłącznie na podstawie audytów, które dostarczają jedynie tymczasowych spostrzeżeń. Kolejną istotną różnicą jest to, że certyfikaty rzadko są zgodne z normami OECD i UNGP. TruStone idzie znacznie dalej. Stale zobowiązując się do przestrzegania rygorystycznych standardów, staramy się każdego dnia dążyć do stworzenia bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw kamieni naturalnych.

Nasz szczególny wkład w łańcuch

Aktywnie uczestniczymy w przeprowadzanych przez TruStone ocenach ryzyka i dialogach z interesariuszami oraz w projekcie „No Child Left Behind”. Zidentyfikowane w ramach tych projektów priorytety są realizowane na szczeblu regionalnym przez lokalne organizacje, a wszelkie postępy są raportowane na stronie internetowej TruStone. (https://www.imvoconvenanten.nl/en/trustone/initiatief/projects). Ponadto cele i priorytety projektu omawiamy bezpośrednio z naszymi dostawcami i w razie potrzeby wspieramy ich podejście.

W ubiegłym roku kilku naszych dostawców w Radżastanie wdrożyło kartę E-shram, która zapewnia przejrzystość zatrudnienia i płac, stałe punkty z wodą pitną i obszary zacienione.