Ogólne warunki sprzedaży : nie dotyczące sprzedaży konsumenckiej na odległość

Kupujący – przedsiębiorca lub podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, dokonujący transakcji zakupu towarów znajdujących się w ofercie sprzedającego bezpośrednio od niego, zgodnie z niniejszymi warunkami.

Sprzedający – BRACHOT sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasinie.

Strona/ Strony– kupujący i/lub sprzedający.

Towar/y – wszelkie artykuły znajdujące się w ofercie sprzedającego lub zakupione od sprzedającego na podstawie poszczególnych zamówień.

Zamówienie – wypełniony przez kupującego formularz określający wielkości oraz terminy transakcji sprzedaży towarów albo każda inna czynność faktyczna, która w sposób dostateczny pozwala stwierdzić wielkość, rodzaj i termin realizacji dostawy zamawianych towarów.

Warunki- Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów przedstawione w niniejszym dokumencie.

Dostawa- udostępnienie towarów Sprzedającego do oceny ich stanu i odbioru przez Kupującego. Cena- cena towarów z wyłączeniem opłat celnych, kosztów przewozu, opakowania, ubezpieczenia, podatku VAT oraz wszelkich innych kosztów i obciążeń.

§ 1 Ogólne ustalenia

1. Celem niniejszych warunków sprzedaży jest określenie zasad współpracy pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w zakresie sprzedaży towarów dostępnych w przedsiębiorstwie Sprzedającego, określonych szczegółowo w poszczególnych zamówieniach.

2. Zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego niniejsze warunki sprzedaży wiążą strony od chwili doręczenia ich kupującemu w momencie składania zamówienia na towary, do momentu całkowitego zaspokojenia wzajemnych roszczeń poprzez wydanie towaru zgodnie z zamówieniem oraz zapłaty całości należności.

3. Złożenie zamówienia u sprzedającego na towary stanowi zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli kupującego o przyjęciu poniższych warunków i zobowiązaniu się do ich przestrzegania.

§ 2 Sposób realizacji zamówień

1. W celu realizacji transakcji sprzedaży towarów, kupujący zobowiązany jest do złożenia zamówienia.

2. Zamówienie, jeżeli nie jest składane osobiście, może zostać złożone pisemnie za pomocą poczty (tradycyjnej i/lub mailowej), faxu lub za pośrednictwem przedstawiciela handlowego. Po złożeniu zamówienia Sprzedający wystawia fakturę pro forma i przesyła ją Kupującemu. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia od Kupującego, złożonego w formie mailowej.

3. Jeżeli w zamówieniu strony nie ustaliły w sposób wyraźny miejsca wydania towaru, Kupujący obowiązany jest do jego odbioru w miejscu wskazanym przez sprzedającego.

4. Jeżeli koniec terminu do odebrania przedmiotu zamówienia przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego, chyba że strony umówią się inaczej.

5. W celu realizacji zamówień określonych w punkcie 1, strony mogą zawrzeć dodatkową umowę określającą w szczególności: zasady stałej współpracy oraz możliwości warunków sprzedaży ratalnej. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy zawartej między stronami, a niniejszymi warunkami, pierwszeństwo mają zapisy umowy, indywidualnie negocjowanej z Kupującym.

6. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów w terminie określonym przez Sprzedającego,

7. Brak rozładunku z przyczyn leżących po stronie Kupującego nakłada na niego obowiązek pokrycia kosztów składowania (magazynowania) i/lub transportu.

8. Odbiór towaru transportem zorganizowanym przez Kupującego dokonywany jest po wcześniejszym uzgodnieniu w godzinach pracy magazynów Sprzedającego. Odbiór ilościowy i jakościowy w tym przypadku odbywać się będzie przed załadunkiem i stanowi moment wydania towarów.

9. W razie nieotrzymania przez Sprzedającego od Kupującego pisemnych zastrzeżeń co do ilości i/lub jakości towarów w ciągu 10 dni od daty dostawy przyjmuje się że Kupujący uznał towary za zgodne ze złożonym zamówieniem.

§ 3 Płatności

1. Cena towarów jest podana przez Sprzedającego w cenniku, aktualnym na dzień dokonania zamówienia. Ceny w cenniku podane są w walucie „euro”. Cena będzie przeliczona na polską walutę „złoty” według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

2. Podstawą dokonania płatności przez kupującego jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i doręczona Kupującemu.

3. Termin płatności każdorazowo określa się w fakturze VAT.

4. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówień będą regulowane przez Kupującego w kasie sprzedającego lub za pomocą przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze VAT.

5. W przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego.

6. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności przez Kupującego Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek od dnia, w którym upłynął termin płatności do dnia zapłaty.

7. W przypadku określonym w punkcie 6 sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia kupującego kosztami windykacji jakie poniesie w celu uzyskania przeterminowanej należności.

8. Kupujący upoważnia sprzedającego do wystawiania faktur bez swojego podpisu

9. Sprzedający może udzielić rabatu od 1% do 30% na sprzedawane towary. Przyznany rabat będzie uwzględniony na danej fakturze, a kwota udzielonego rabatu będzie wyszczególniona na fakturze VAT.. Rabat, o którym mowa powyżej udzielony jest przez Sprzedającego pod warunkiem zapłaty całej należności z danej faktury VAT w terminie. W przypadku wystąpienia opóźnienia Kupującego w zapłacie należności z danej faktury VAT, Sprzedający może dokonać cofnięcia rabatu i dochodzić kwoty stanowiącej równowartość całego udzielonego rabatu, tj. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny sprzedaży o kwotę stanowiącą równowartość całego udzielonego rabatu, czyli może zażądać od Kupującego ceny z Cennika obowiązującego u Sprzedającego w dniu składania zamówienia.

10. Oświadczenie Sprzedającego o cofnięciu rabatów i podwyższeniu ceny może być złożone Kupującemu w formie pisemnej (po uprzednim wezwaniu Kupującego do zapłaty, pod rygorem złożenia oświadczenia o cofnięciu rabatów) i dotyczyć może wyłącznie faktur, na których wyszczególnione są należności, co do których Kupujący pozostaje w opóźnieniu (częściowo lub w całości).

11. Sprzedający zrzeka się prawa do cofnięcia rabatu w przypadku zapłaty należności przez Kupującego po otrzymaniu wezwania do zapłaty pod rygorem złożenia oświadczenia o cofnięciu rabatów, o którym mowa w ust. 10..

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udzielenia rabatu w określonej wysokości, a rabat przyznany Kupującemu zależy wyłącznie od uznania Sprzedającego, który przy jego udzielaniu weźmie pod uwagę w szczególności : wielkość zamówienia, dostępność materiałów, czas realizacji dostawy, obrotów u danego Kupującego, czy jakości materiału.

§ 4 Gwarancja rękojmia

1. W celu wykonania uprawnień z rękojmi za wady rzeczy na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego, kupujący ma obowiązek zbadania towaru niezwłocznie. W przypadku stwierdzenia wad kupujący zobowiązany jest zawiadomić sprzedającego niezwłocznie o istniejących wadach w formie pisemnej, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru, a gdy wada wyjdzie na jaw później – kupujący - z zachowaniem formy pisemnej - ma obowiązek zawiadomić sprzedającego niezwłocznie po jej wykryciu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia jej wykrycia.

2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 90 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji przez kupującego.

3. W przypadku złożenia reklamacji w formie innej niż określona w punkcie 1 niniejszego paragrafu, w szczególności telefonicznie, za pomocą faksu, czy w formie elektronicznej termin określony powyżej będzie liczony od dnia otrzymania przez sprzedającego pisemnego potwierdzenia reklamacji.

4. Reklamacja nie przysługuje w przypadku gdy:

a) wady jakościowe dostarczonego towaru powstały wskutek okoliczności, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności: marmur i granit zawierają naturalnie powstałe wady w szczególności dotyczące odcieni i użylenia, zamówiony towar może się różnić od próbki na podstawie której kupujący dokonał zamówienia),

b) wady dostarczonego towaru powstały wskutek jego niewłaściwego, niezgodnego z normami użytkowania towaru przez kupującego,

c) niewłaściwa ilość lub rodzaj dostarczonego towaru jest wynikiem błędnie złożonego zamówienia przez kupującego.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności za powstanie których Sprzedający nie ponosi winy, a które uniemożliwiają zachowanie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany powyżej określonego terminu, o czym każdorazowo zawiadomi pisemnie kupującego.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru ani za jakiekolwiek straty w szczególności finansowe, od chwili wydania go osobie trzeciej lub (w szczególności przewoźnika) po dokonaniu obróbki towaru zarówno przez Kupującego jak i osobę trzecią.

7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że opis i wymiary towarów – z uwagi na tolerancje wymiarowe i właściwości materiałowe są jedynie przybliżone i mają charakter informacyjny.

8. Począwszy od daty dostawy ryzyko związane z utratą bądź uszkodzeniem towarów przechodzi na Kupującego.

9. Kupujący może rozporządzać zakupionym towarem, w przypadku sprzedaży towaru osobie trzeciej przed całkowitą spłatą należności wobec sprzedającego, umowa mająca na celu rozporządzenie towarem na rzecz osoby trzeciej stanowiącym do momentu zapłaty własność sprzedającego, powinna zawierać klauzulę przejęcia długu wraz z należnymi odsetkami, pod rygorem nieważności..

10. Zgodnie z art. 519 Kodeksu cywilnego na podstawie umowy przejęcia długu, na którą sprzedający jako wierzyciel wyraża niniejszym zgodę, osoba trzecia wstępuje w miejsce Kupującego, który zostaje z długu zwolniony.

11. Osoba trzecia na podstawie umowy, w treści której zawarta będzie klauzula przejęcia długu, przejmuje zobowiązanie do spłacenia pozostałej należności sprzedającemu wraz z należnymi odsetkami, za towar u niego zakupiony.

12. Osoba trzecia na podstawie umowy zawartej z kupującym przekaże kwotę należną za zakupiony towar, bezpośrednio Sprzedającemu.

13. Dla ważności umowy, opisanej w p. 9 wymagane jest powiadomienie Sprzedającego o jej zawarciu (nie później niż w ciągu 3 dni od jej zawarcia) pod rygorem nieważności.

§ 5 Zastrzeżenie własności

1. Na podstawie art. 590 Kodeksu cywilnego sprzedający zastrzega, że wszelkie transakcje sprzedaży dokonane z kupującym są dokonane z zastrzeżeniem prawa własności do chwili zapłaty całej ceny za dany Towar.

2. Zastrzeżenie prawa własności określonej w punkcie 1 niniejszego paragrafu oznacza, iż kupujący, któremu towar został wydany, traci uprawnienie do posiadania rzeczy jeżeli nie zapłaci należności w terminie.

3. W przypadku sprzedaży ratalnej zwłoka w zapłacie jednej z ustalonych rat upoważnia sprzedającego do wykonania swoich uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.

4. Sprzedający w celu realizacji prawa własności może naruszyć posiadanie kupującego poprzez wejście na jego teren i odebranie towaru po pisemnym powiadomieniu kupującego.

5. Strony dopuszczają wprowadzenie innych zabezpieczeń transakcji sprzedaży, uzgodnionych pomiędzy stronami.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych ogólnych warunków sprzedaży wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory powstałe na tle jego realizacji rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.