Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Jako że cenimy twoją prywatność, zapewniamy, że dane osobowe, które nam przekazujesz, są traktowane na zasadach poufności.

Przetwarzanie danych osobowych dokonuje się w sposób zgodny z wymaganiami prawnymi przedstawionymi w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (zwanym również Rozporządzeniem RODO).

Tożsamość menedżera przetwarzania danych

Brachot NV (zwana dalej: „Brachot” lub „my, nas”)
E3 laan 86
9800 Deinze (Belgia)
BTW : 0402.531.786
E-mail: WeProtectYourPrivacy@brachot.com

Menedżer przetwarzania danych może przesłać wszystkie dane osobowe zebrane poprzez stronę lub ich część członkom rodziny spółek i spółkom zależnym na całym świecie, mającym siedziby poza Unią Europejską, w krajach trzecich, zgodnie z przepisami zawartymi dalej w części „Przesył danych do krajów trzecich”.

Z osobą do kontaktu w sprawie Rejestracji czynności związanych z przetwarzaniem oraz przetwarzaniem danych można skontaktować się wysyłając e-mail na adres WeProtectYourPrivacy@brachot.com, zwracając się do, w zależności od przypadku :

 • Belgia : Gino STEENWERCKERS;

 • Francja : Brigitte PREVOST;

 • Irlandia : Phillip MAHER;

 • RPA : Lucas VAN OVERBERGHE;

 • Wielka Brytania : Lucas VAN OVERBERGHE;

 • Norwegia : Stephan Christian KLEIVE;

 • Polska : Sebastien KUC;

 • Liechtenstein : Sabrina SCHWEIGLER;

 • Portugalia : Lucas VAN OVERBERGHE;

 • Włochy : Davide MUZZOLON.

Typy zbieranych danych

Typy danych zbieranych bezpośrednio przez Brachot lub poprzez strony trzecie obejmują: Adres IP, dane kontaktowe (imię; nazwisko; numer telefonu; adres e-mail; numer VAT; nazwa firmy; kraj); liczbę wizyt na stronie (cookie; dane użytkowania; lokalizacja geograficzna) (zwane dalej: „Danymi osobowymi”).

Pełne informacje na temat każdego rodzaju zbieranych danych osobowych znajdują się w poświęconym im artykułom niniejszej Polityki Prywatności lub w poświęconym im tekstach i wyjaśnieniach podawanych przed zebraniem danych.

Metoda pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez samego użytkownika lub, w przypadku danych korzystania, zebrane automatycznie podczas korzystania ze strony. Jeśli użytkownicy nie są pewni co do tego, przekazania których Danych osobowych się od nich wymaga, mogą się skontaktować z menedżerem przetwarzania danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za Dane osobowe stron trzecich otrzymane, opublikowane lub przesłane do Brachot. Brachot poinformuje daną stronę trzecią, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia RODO i poprosi taką stronę trzecią o potwierdzenie, że dana informacja została pozyskana zgodnie z prawem, oraz że mamy prawo do wykorzystania ich pozyskanych przez nas danych.

Cele przetwarzania danych

Brachot będzie wykorzystywał Dane osobowe jedynie do następujących celów:

 • Utrzymanie i ulepszanie naszej strony;

 • Zawieranie i wykonywanie umów (z klientami i dostawcami);

 • Pracownicy administracyjni, pośrednicy i aplikanci/uczestnicy szkoleń;

 • Informowanie o naszych działaniach, wydarzeniach, produktach, usługach, ofertach specjalnych lub newsletterach związanych z naszą firmą lub do spersonalizowanych reklam, za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika jako podstawą prawną.

Jeśli będziemy wykorzystywać/przetwarzać dane dla celów innych niż te podane powyżej, skontaktujemy się z tobą przed ich wykorzystaniem, tak abyś mógł odmówić ich wykorzystania.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • - art. 6.1 a) Rozporządzenia RODO : twoja zgoda na jeden lub więcej celów przetwarzania

 • art. 6.1 b) Rozporządzenia RODO: w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania umowy, którą z nami zawarłeś lub do podjęcia kroków koniecznych do zawarcia umowy

 • art. 6.1 c) Rozporządzenia RODO : gdy zobowiązuje nas do tego prawo

 • - art. 6.1 f) Rozporządzenia RODO : w celu służenia uzasadnionym interesom, w zakresie, w jakim są one nadrzędne wobec twoich praw i interesów.

Jeśli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6.1 a) Rozporządzenia RODO, użytkownik zawsze ma prawo do wycofania udzielonej zgody.

Przesył danych stronom trzecim

Nie udostępniamy twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że otrzymaliśmy twoją wcześniejszą zgodę; jesteśmy do tego zobowiązani w kontekście rozporządzenia lub procedury prawnej; lub gdy jesteśmy o to proszeni przez władze legislacyjne lub sądowe. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności twoich danych.

W wyjątkowym przypadku, kiedy Brachot przesyła Dane osobowe organizacjom lub spółkom, z którymi współpracuje, poprosi cię o wcześniejszą wyraźną zgodę („opt-in”). Zgodę taką można wycofać w każdym momencie wysyłając e-mail na adres WeProtectYourPrivacy@brachot.com, zwracając się do wyżej wymienionych osób kontaktowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że różne spółki będące częścią Grupy Brachot (wewnątrz Unii Europejskiej) nie uważa się za strony trzecie, oraz że twoje Dane osobowe mogą być im udostępniane.

Brachot gwarantuje podobny poziom ochrony poprzez umowne zobowiązanie (ewentualnych) stron trzecich, podobnych do niniejszej Polityki Prywatności (Umowa o przetwarzaniu danych).

Okres przechowywania danych

Twoje Dane osobowe nie będą przetwarzane i przechowywane dłużej niż:

 • jest to konieczne dla celów przetwarzania przedstawionych w niniejszej Polityce Prywatności;

 • jest to konieczne dla wypełnienia prawnych zobowiązań, rozstrzygnięcia sporów lub egzekwowania naszych umów.

Gwarancja zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania Danych osobowych

Twoje dane uważa się za ściśle tajne.

Brachot opracował środki bezpieczeństwa przystosowane z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia do zapobiegania zniszczeniu, utracie, fałszowaniu, modyfikacji, nieupoważnionemu dostępowi lub nieprawidłowemu udostępnieniu danych osobowych stronom trzecim, jak też każdemu innemu nieupoważnionemu przetwarzaniu tych danych.

Prawa dotyczące przetwarzania przekazanych nam danych osobowych

Użytkownik zawsze ma prawo do:

 • Dostępu, wglądu i uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas Danych osobowych.

 • Korekty niepoprawnych, niepełnych, niewłaściwych lub zdezaktualizowanych Danych osobowych.

 • Zażądania usunięcia Danych osobowych w pewnych okolicznościach.

 • Ograniczenia przetwarzania Danych osobowych w pewnych okolicznościach.

 • Sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych osobowych lub wycofania wcześniej udzielonej zgody na szczególne przetwarzanie Danych osobowych, w tym na profilowanie. Takie prawo do sprzeciwu dotyczy jedynie przypadku braku wystarczających uzasadnionych i ważnych powodów do takiego wykorzystania danych. Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli jest ono konieczne dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy/zobowiązań prawnych.

 • Otrzymania przekazanych nam danych osobowych w zorganizowanej, powszechnie używanej formie do odczytu maszynowego i ich przesłania do innego menedżera przetwarzania.

Aby skorzystać ze wspomnianych powyżej praw lub w przypadku dalszych pytań lub skarg odnośnie przetwarzania twoich danych osobowych, możesz zawsze skontaktować się z Brachot wysyłając e-mail na adres WeProtectYourPrivacy@brachot.com, zwracają się do wyżej wymienionych osób kontaktowych.

W celu uniknięcia nieupoważnionego ujawnienia lub przetwarzania twoich danych osobowych, prosimy również o dołączenie do prośby dowodu tożsamości, najlepiej kopii awersu twojego dowodu osobistego. Zdecydowanie zalecamy zakrycie twojej fotografii paszportowej oraz wzmiankę o tym, iż jest to kopia.

Wypełnianie formularzy za pośrednictwem strony internetowej

Jeśli wypełniasz formularz kontaktowy lub rejestracyjny na stronie internetowej lub wysyłając do nas e-mail, przesłane nam dane będą zachowane tak długo jak wymaga tego charakter formularza lub treść twojego e-maila, celem udzielenia pełnej odpowiedzi i ich obsługi.

Heatmapy i dane odwiedzin na stronie

Ogólne dane dotyczące odwiedzin na stronie są przechowywane na stronie. W tym kontekście, szczególnie adres IP komputera, nazwy użytkownika, czas pobierania i dane przesyłane przez przeglądarkę użytkownika mogą być zapisywane i wykorzystywane do celów statystycznych.

Usługi heatmap są wykorzystywane w celu identyfikacji części strony, po których użytkownicy przesuwają wskaźnikiem myszki lub w którą klikają najczęściej. Wskazuje to na przedmiot zainteresowania. Usługi te pozwalają na podgląd i analizę ruchu na stronie oraz na śledzenie zachowania użytkownika. Pewne usługi mogą zapisywać sesje i udostępniać je do późniejszego wizualnego odtworzenia.

Media społecznościowe

Na stronie internetowej zamieszczone są przyciski promujące lub udostępniające strony w mediach społecznościowych, takich jak Facebook. Przyciski te działają na podstawie kodu dostarczanego przez sam Facebook. Kod ten umieszcza, między innymi, pliki cookie.

Prosimy o sprawdzenie oświadczenia o prywatności takich mediów społecznościowych (mogących się regularnie zmieniać) aby dowiedzieć się, do czego wykorzystują twoje Dane osobowe przetwarzane za pomocą takiego kodu.

Skargi

Masz również prawo do wniesienia skargi do Organu ochrony danych, 1000 Brussels, Drukpersstraat 35.

Pliki cookie

Co do korzystania z plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zachowujemy prawo do wprowadzania regularnych zmian w naszej polityce prywatności. Zachęcamy zatem do okresowego przeglądu niniejszej polityki.

Data ostatniej zmiany: [18.09.2022.]

Zasady dotyczące plików cookie

W serwisie internetowym firmy BRACHOT korzystamy z plików cookie. Szanujemy Twoją prywatność i chcemy, aby odwiedziny w naszych serwisach były jak najbardziej satysfakcjonujące, dlatego chcemy poinformować, w jaki sposób i dlaczego używamy plików cookie. Jeśli ustawienia Twojej przeglądarki powodują automatyczne akceptowanie naszych plików cookie, a Ty korzystasz z naszego serwisu internetowego, to zakładamy, że zgadzasz się na niniejsze zasady dotyczące plików cookie.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzasz nasz serwis internetowy. Te pliki zawierają na przykład informacje o wybranym języku, dzięki czemu przy każdej wizycie w serwisie lub sklepie internetowym nie trzeba ponownie dokonywać tych samych wyborów. Pliki cookie zalicza się do danych osobowych, dlatego przetwarzanie ich podlega naszym zasadom ochrony prywatności. Przetwarzanie funkcyjnych i niezbędnych plików cookie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie sprawnego działania i bezpieczeństwa naszego serwisu internetowego. Pozostałe pliki cookie nie są zapisywane, jeśli Ty, jako osoba, której dotyczą zawarte w nich dane, nie wyrazisz na to zgody.

Jakie rodzaje plików cookie zapisuje nasz serwis internetowy?

• Funkcyjne lub niezbędne pliki cookie:

Te pliki cookie służą do zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Używamy funkcyjnych plików cookie, aby nasz serwis internetowy mógł zapamiętywać dokonywane przez Ciebie wybory oraz udostępniać lepsze i bardziej spersonalizowane funkcje. Te pliki cookie nie mogą śledzić Twojej aktywności w innych serwisach internetowych i nie zbierają żadnych informacji, które można by później wykorzystać do celów marketingowych. Nie zapamiętują one informacji o tym, które serwisy internetowe odwiedzasz, a jedynie o odwiedzinach w naszym serwisie internetowym.

NazwaPrzeznaczenieCzas przechowywania
next_LocaleTen pliki cookie jest używany do porównywania produktów, materiałów i odniesień. Bez tego pliku cookie nie jest to możliwe.Sesja
country, state, continentTen plik cookie zapamiętuje kraj, województwo i kontynent użytkownika odwiedzającego.Sesja
__Host-next-auth.csrf-tokenTen plik cookie służy do umożliwiania dostępu do serwisu internetowego.Sesja
__Secure-next-auth.callback-urlTen plik cookie określa, co powinno się wydarzyć w odniesieniu do serwisu internetowego po wykonaniu operacji w tym serwisie internetowym.Sesja
ARRAffinitySameSiteTen plik cookie umożliwia działanie serwisu internetowego na platformie Windows Azure Cloud.Sesja
ARRAffinityTen plik cookie ma związek z wbudowaną opcją usługi Azure App Service umożliwiającą zarządzanie danymi.Sesja
OptanonAlertBoxClosedTen plik cookie służy do określania, czy dla użytkownika odwiedzającego należy wyświetlić baner.364 dni
OptanonConsentTen plik cookie informuje o statusie zgody użytkownika.364 dni

• Analityczne pliki cookie:

Za pośrednictwem analitycznych plików cookie — z pomocą usługi świadczonej przez inną firmę (Google Analytics) — gromadzimy informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszego serwisu internetowego. Mierząc wykorzystanie serwisu internetowego i sporządzając mapę tego wykorzystania, możemy doskonalić serwis, a tym samym sprawiać, że będzie wygodniejszy w obsłudze.  Zapamiętywane są na przykład następujące dane: cechy przeglądarki, kiedy i przez jak długi czas korzystasz z naszego serwisu internetowego, które strony odwiedzasz lub których funkcji używasz, adres IP, ...

NazwaPrzeznaczenieCzas przechowywania
_gaZa pośrednictwem tego pliku cookie obserwujemy, jak korzystasz z naszego serwisu internetowego. Następnie usługa Google Universal Analytics udostępnia głębszą analizę tych danych na podstawie raportu analitycznego.729 dni
_gidZa pośrednictwem tego pliku cookie obserwujemy, jak korzystasz z naszego serwisu internetowego. Następnie usługa Google Universal Analytics udostępnia głębszą analizę tych danych na podstawie raportu analitycznego.Sesja
_gat_UA-nnnnnnn-nn Jest to plik cookie o nazwie tworzonej według określonego schematu, używany przez usługę Google Analytics. Stanowi alternatywę dla pliku cookie _gat zmodyfikowaną w celu ograniczenia ilości danych zbieranych przez Google z dużych serwisów internetowych.Sesja

• Pliki cookie zewnętrznych serwisów społecznościowych:

Te pliki cookie są zapisywane bezpośrednio przez serwisy społecznościowe; umożliwiają działanie funkcji serwisów internetowych, np. odtwarzanie wideo z serwisu YouTube, wyświetlanie map Google, polubienie lub udostępnienie jakiejś treści na Facebooku lub w innych mediach. W sprawie tych plików cookie odsyłamy Cię do zasad ochrony prywatności obowiązujących w tych mediach społecznościowych.


• Marketingowe lub śledzące pliki cookie:

W tych plikach cookie zapamiętujemy, które strony odwiedzasz, aby stworzyć mapę Twojego zachowania w naszym serwisie internetowym.

NazwaPrzeznaczenieCzas przechowywania
li_gcJest to plik cookie serwisu społecznościowego LinkedIn, używany w przypadku, gdy serwis internetowy umożliwia udostępnianie treści. Ten plik cookie jest zapisywany niezależnie od tego, czy użytkownik posiada profil w serwisie LinkedIn i czy zaakceptował ogólne warunki serwisu LinkedIn.179 dni
bscookieJest to plik cookie serwisu społecznościowego LinkedIn, używany w przypadku, gdy serwis internetowy umożliwia udostępnianie treści. Ten plik cookie jest zapisywany niezależnie od tego, czy użytkownik posiada profil w serwisie LinkedIn i czy zaakceptował ogólne warunki serwisu LinkedIn.364 dni
langJest to plik cookie serwisu społecznościowego LinkedIn, używany w przypadku, gdy serwis internetowy umożliwia udostępnianie treści. Ten plik cookie jest zapisywany niezależnie od tego, czy użytkownik posiada profil w serwisie LinkedIn i czy zaakceptował ogólne warunki serwisu LinkedIn.sesja

W jaki sposób można usuwać i blokować pliki cookie lub zmienić ustawienia?

O ile w ustawieniach przeglądarki nie wybierzesz opcji odrzucania wszystkich plików cookie, nasz system będzie zapisywał pliki cookie, gdy tylko odwiedzisz nasz serwis internetowy. Jeśli chcesz zablokować pliki cookie, usunąć istniejące pliki cookie lub zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, musisz użyć do tego odpowiednich opcji w ustawieniach przeglądarki. Te ustawienia znajdziesz w menu „opcje” lub „preferencje” przeglądarki internetowej. Jeśli nie życzysz sobie zapisywania jakichkolwiek plików cookie, możesz wybrać taką opcję w przeglądarce. Informacje na ten temat są dostępne w pomocy lub w samych ustawieniach przeglądarki. Więcej ogólnych informacji o zarządzaniu plikami cookie można znaleźć na stronie https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies.

Pragniemy jednak wskazać, że w razie usunięcia lub zablokowania plików cookie niektóre części naszego serwisu internetowego lub określone elementy graficzne mogą stać się niedostępne lub mniej atrakcyjne. Ponadto może dochodzić do odmowy dostępu przy próbie użycia określonych aplikacji.

Do kogo możesz się zwrócić? 

Ewentualne pytania, skargi lub uwagi można kierować za pośrednictwem poczty e-mail na nasz adres: WeProtectYourPrivacy@brachot.com , do osób kontaktowych wskazanych w Zasadach ochrony prywatności.

Możliwość wprowadzania zmian

BRACHOT zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych zasad dotyczących plików cookie w dowolnym momencie bez indywidualnego powiadamiania o tym użytkowników odwiedzających serwis internetowy.

Ostatnia zmiana niniejszych zasad dotyczących plików cookie miała miejsce [30.09.2022].