Brachot-Hermant

Slogan NL

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Celem niniejszej polityki jest poinformowanie Państwa o sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez grupę BRACHOT-HERMANT. Nasza polityka jest w pełni zgodna z europejską dyrektywą RODO dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Dane osobowe

Zwrot „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie.   Gromadzimy dane osobowe klientów, dostawców i innych stron trzecich dla celów naszej działalności gospodarczej. W szczególności gromadzimy dane administracyjne i kontaktowe. Umożliwia to nam kontakt oraz współpracę z Państwem.  Dane osobowe mogą obejmować między innymi takie dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

 

W jaki sposób uzyskujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe gromadzone są na wiele sposobów, takich jak:

 • poprzez wypełnienie formularza internetowego na naszej stronie,
 • poprzez zawarcie umowy,
 • poprzez komunikację pocztą elektroniczną, listownie, faksem lub telefonicznie.

 

Państwa dane osobowe możemy uzyskiwać bezpośrednio od Państwa lub poprzez strony trzecie.  W tym drugim przypadku zwracamy się z prośbą do stron trzecich o potwierdzenie, że informacje uzyskano zgodnie z prawem oraz że mamy prawo wykorzystywać uzyskane od nich dane.

 

Cele

Państwa dane osobowe wykorzystujemy i przetwarzamy w następujących celach:

 • zarządzanie naszą współpracą (z klientami i dostawcami),
 • zarządzania pracownikami, pośrednikami oraz kandydatami/stażystami,
 • przekazywanie informacji na naszej działalności, naszych wydarzeń, produktów, usług, ofert specjalnych lub newsletterów dotyczących naszej spółki.

Jeżeli będziemy zmuszeni do wykorzystania/przetwarzania danych w celach innych niż wymieniono powyżej, skontaktujemy się z Państwem z wyprzedzeniem, by dać Państwu możliwość odmowy.

 

Wszystkie dane osobowe przekazywane nam przez kandydatów/stażystów zostaną wykorzystane do oceny ich aplikacji lub wniosku o odbycie stażu, a także przekazania informacji na temat ewentualnych ofert pracy, które mogą być dla nich interesujące.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać:

 • na podstawie Państwa zgody na jeden lub kilka celów przetwarzania,
 • gdy zobowiązuje nas do tego prawo,
 • w zakresie, w jakim jest to konieczne, by wypełnić postanowienia umowy, jaką Państwo z nami zawarli, lub podjąć kroki konieczne do zawarcia umowy,
 • by promować uzasadnione interesy w zakresie, w jakim wykracza to poza Państwa prawa i interesy.

 

Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba że na podstawie Państwa uprzedniej zgody, gdy jesteśmy zobowiązani to uczynić w ramach przepisów lub postępowania prawnego albo gdy wymagają od nas tego organy legislacyjne lub rządowe.

 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy Grupa BRACHOT-HERMANT przekazuje dane osobowe organizacjom lub spółkom, z którymi współpracuje, zwrócimy się do Państwa z prośbą o wyraźną uprzednią zgodę. Zgodę taką można w każdej chwili wycofać, wysyłając stosowną informację pocztą elektroniczną na adres WeProtectYourPrivacy@brachot.com.

 

Należy zauważyć, że różne spółki będące członkami Grupy BRACHOT-HERMANT nie są traktowane jako strony trzecie, w związku z czym możemy im przekazywać Państwa dane osobowe.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane:

- tak długo, jak to konieczne w celu przetwarzania zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności;

- tak długo, jak to konieczne, by wypełnić obowiązki ustawowe, rozstrzygnąć spory lub wykonać nasze umowy.

 

Pliki cookies

Strona internetowa spółki BRACHOT-HERMANT wykorzystuje w ograniczonym zakresie pliki cookies. Pliki cookies przechowują pewne wybory i zmiany dokonywane przez Państwa na stronie, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru języka, aby mogli Państwo korzystać ze stron w lepszy i bardziej spersonalizowany sposób.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na komputerze lub innym urządzeniu. Cookies wykorzystywane są do poprawy efektywności stron internetowych oraz przekazywania informacji ich właścicielom. Istnieje możliwość odmowy korzystania z plików cookies w konfiguracji przeglądarki. Każda przeglądarka umożliwia taką konfigurację. Opcja ta jest dostępna poprzez funkcję pomocy i/lub w ustawieniach przeglądarki.

 

Gwarancja dotycząca prawomocnego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

Państwa dane traktowane są jako ściśle poufne.

Grupa BRACHOT-HERMANT opracowała środki bezpieczeństwa, które przyjęto na poziomie technicznym i organizacyjnym, by zapobiec zniszczeniu, utracie, fałszowaniu, zmianie danych osobowych, nieupoważnionemu dostępowi do tego typu danych lub ich przypadkowemu przekazaniu stronom trzecim, a także innego rodzaju ich nieupoważnionemu przetwarzaniu. 

 

Państwa prawa w zakresie przetwarzania przekazywanych nam danych osobowych

Zawsze mają Państwo prawo:

 • uzyskać dostęp do przetwarzanych przez nas danych osobowych, sprawdzić takie dane i pozyskać na ich temat informacje;
 • zażądać korekty nieprawidłowych, niekompletnych, niewłaściwych lub przestarzałych danych;
 • żądać usunięcia Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach;
 • ograniczyć przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych;
 • wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych lub wycofać swoją wcześniejszą zgodę na bardzo konkretne przetwarzanie danych osobowych. Prawo sprzeciwu istnieje wyłącznie wtedy, gdy istnieją ku temu wystarczająco uzasadnione i istotne powody. Nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli jest to konieczne do realizacji obowiązków umownych i/lub ustawowych;  
 • uzyskać przekazane nam dane osobowe i przekazać je innej stronie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.

 

W celu wykonania wyżej wymienionych praw lub w razie dalszych pytań lub skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, zawsze możliwy jest kontakt z naszą spółką:

 

Do wiadomości osoby odpowiedzialnej za ochronę danych

ul. Mostowa I

58-150 Strzegom

Polska

 

Aby zapobiec nieupoważnionemu ujawnieniu lub przetwarzaniu Państwa danych osobowych, prosimy o przekazanie wraz z aplikacją także dowodu potwierdzającego tożsamość, najlepiej kopii jego pierwszej strony. Zdecydowanie zalecamy, by zdjęcie na dowodzie tożsamości było nierozpoznawalne oraz by zaznaczyć, że jest to kopia. 

 

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do częstych zmian naszej polityki prywatności. W związku z powyższym zalecamy jej okresowe sprawdzanie.

Data ostatniej aktualizacji: 30 kwietnia 2018 r.